Seleccionar página

A sentenza da que todos falan hoxe é a ditada pola Sala Terceira do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 16 de outubro de 2018 e que podes descargarche aquí. A modo de resumo, a Sala Terceira do Tribunal Supremo coñece cuestións relacionadas co dereito administrativo, é dicir, non entra a valorar cuestións contractuais entre as entidades bancarias e os seus clientes.

Esta sentenza, entre outros aspectos, anulou o artigo 68.2 do Regulamento que regula o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, por consideralo contrario á lei. O art. 68.2 establecía que o obrigado tributario era o prestatario.
Que supón a anulación do art. 68.2?

Ata agora a persoa á que se lle concede o préstamo ( prestataria) era a obrigada tributaria do Imposto de Actos Xurídicos Documentados (que é o nome real do que prensa denomina “o imposto das hipotecas”). É dicir, cando un particular pedía unha hipoteca era el quen facía fronte ao pago do imposto.
Canto diñeiro supón o pago deste imposto para un particular que pide unha hipoteca?

O tipo do imposto de actos xurídicos documentados varía segundo a comunidade autónoma, oscilando do 0,5% ao 1,5% (caso de Galicia) sobre o importe da hipoteca.
Cal é a repercusión real desta sentenza?

A consecuencia directa da anulación do art. 68.2 é que en diante o imposto de actos xurídicos documentados deberá ser abonado integramente pola entidade bancaria (o prestamista).

A consecuencia indirecta é que abre a porta a que os contribuíntes que abonasen devandito imposto no últimos catro exercicios poidan esixir a súa devolución á facenda autonómica correspondente.

Así mesmo, ábrese a posibilidade de reclamar na vía civil ás entidades bancarias a devolución do devandito importe máis aló do prazo antes comentado, aínda que habería que estar á espera dos pronunciamentos que en próximas semanas puidese haber en sentenzas da Sala Segunda do civil do Tribunal Supremo.
En que afecta a nota emitida hoxe polo Tribunal Supremo respecto a esta sentenza?

A sorpresa xorde cando hoxe, venres 19 de outubro de 2018, o Presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo emitiu unha nota informativa onde deixa sen efecto todos os señalamientos sobre recursos de casación pendentes cun obxecto similar e convoca ao Pleno da Sala o coñecemento dalgún dos devanditos recursos pendentes, a fin de decidir se devandito xiro xurisprudencial debe ser ou non confirmado.

Con todo isto non queda outra opción que estar á espera da decisión que tome o Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo sobre se confirma ou non o criterio establecido na Sentenza do 16 de outubro de 2018.

Esperamos que esta breve explicación puidese servir de axuda para entender esta situación tan estraña que estamos a vivir