Seleccionar página

Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

DEFENSA DE VÍTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Un dos problemas aos que se enfrontan as vítimas de accidentes de tráfico é atopar un profesional que asuma a súa defensa nun momento da súa vida tan difícil. A vítima atópase nunha situación moi delicada e xorde case de inmediato a pregunta ¿e agora que teño que facer?

Tras anos de experiencia nesta materia atopámonos con que o primeiro que busca a vítima é comprensión polo difícil momento no que se atopa. Pero, ademais, busca un asesoramento independente e especializado na materia, e sobre todo que se lle ofreza unha visión veraz e realista da súa situación, un asesoramento profesional e non condicionado a outro criterio que o do seu propio interese. En Fernández e Luaces asumimos unicamente a defensa de vítimas de accidentes de tráfico e nunca asumimos a defensa das compañías aseguradoras. Isto permítenos ter unha independencia absoluta e dános unha coherencia nas nosas formulacións ante os tribunais. A ninguén se lle escapa que resta credibilidade a un Avogado defender un argumento e o seu contrario ante un mesmo Xulgado, segundo tóquelle ese día comparecer en defensa da vítima ou da aseguradora. A problemática das vítimas de accidentes de tráfico pode ir desde lesións leves ou danos materiais de escasa contía a situacións de extrema gravidade, que inclúen o falecemento ou graves lesións permanentes. Durante estes anos enfrontámonos a todas as situacións posibles en que se pode ver involucrada unha vítima dun accidente de tráfico, incluíndo procedementos certamente complexos. Esta complexidade pode derivar tanto polas dúbidas en canto ao alcance dos danos materiais ou persoais ou como pola propia dinámica do accidente. A fin de poder dar unha visión real e completa da situación é polo que debemos contar co apoio tanto de Enxeñeiros para a reconstrución do accidente e como de Médicos especialistas en valoración de dano corporal. Xorde aquí o que cremos que é unha das nosas diferenzas e é que en todo momento o cliente ten información completa da súa situación, do que se pide e porqué pídese. Así mesmo, ofrecemos á vítima a información para que, se se nos expuxese un acordo, poida tomar a decisión libremente e con pleno coñecemento. Por desgraza en todos estes anos atopámonos con vítimas que veñen ao noso Despacho tras aceptar ofertas de indemnización que non comprenden, que se viron involucradas en procedementos xudiciais innecesarios que lle supuxeron un custo evitable ou que renunciaron a presentar reclamación por un atestado mal realizado.

Tras a reforma do Código penal pola Lei Orgánica 1/2015, do 30 de marzo, o lexislador deixou fóra da vía penal a responsabilidade nos accidentes de tráfico por imprudencia leve, que son a gran maioría, mesmo con lesións e falecementos. Isto lévanos a que actualmente se tramiten en vía civil a maior parte destes procedementos. Aínda así, en ocasións, pode terminar un accidente de tráfico en vía penal como nos casos de alcoholemias ou condución temeraria. Isto lévanos a asumir a defensa dos nosos clientes tanto a vía penal como na vía civil. Tras a entrada en vigor da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación, implantouse para os danos persoais derivados de accidente de tráfico a necesidade de formular previamente á interposición de demanda a reclamación previa extraxudicial. Esta reclamación é obrigatoria o que supón que a vítima ou prexudicado debe agora realizala á compañía aseguradora do causante do sinistro como requisito de para poder interpoñer no seu caso a correspondente demanda civil. Xorde por tanto a necesidade de contar cun correcto asesoramento desde o momento mesmo do accidente xa que unha incorrecta presentación da reclamación previa pode vincular fatalmente á vítima para o futuro da súa reclamación. Na actualidade contamos coa Plataforma de Reclamación de Seguros que nos permite aos Avogados a xestión automatizada das reclamacións de danos persoais derivados de accidentes de circulación dos nosos clientes. Con iso garántese que unha contorna segura de comunicacións coas aseguradoras á hora de presentar as reclamacións correspondentes. Desta forma podemos realizar de forma online comunicacións bidireccionales coas Entidades Aseguradoras axilizando as reclamacións dos seus clientes derivadas de danos persoais que sexan consecuencia de accidentes de circulación.

Novidades en …