Seleccionar página

Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

DEREITO DE FAMILIA

O Dereito de Familia afecta ao máis profundo e íntimo das persoas. Regula qué facer cando os conflitos desembocan nun divorcio, unha nulidade ou unha separación; determina có mo debe reclamarse a paternidade; qué facer ante un familiar que non pode rexer a súa vida e os seus bens.
Neste campo existe un intrusismo profesional terrible derivado de:
– A aparición de empresas e operadores que cunha publicidade próxima ao engaño non buscan outra cousa que aumentar a súa facturación, encontrándose o cliente que tras un prezo sumamente atractivo o que reciben é un trato deshumanizado e pouco profesional.
– A falsa idea que todavía pervive nunha parte da abogacía de que calquera pode asumir casos de familia. Son moitos os profesionais que asumen asuntos carecendo de coñecementos e experiencia, sen dispoñer de tempo para atender correctamente ao cliente ou involucrándose emocionalmente no asunto de tal maneira que o que o único que conseguen é empeorar aún máis a situacióń e facer irreversible un acordo.

Por desgraza, son moitos os casos que xa se nos presentaron con convenios incorrectamente realizados, liquidacións de sociedade de gananciales que son obxecto de sancións tributarias ou con problemas de acceso ao Rexistro da Propiedade, demandas interpostas que deberon ser retiradas, etc. O noso coñecemento e nosa especialización deben darse por suposto, pero para iso debemos estar en constante aprendizaxe para captar e aplicar as novidades que a xurisprudencia e a lexislación tráennos a diario.
Temos moi claro que o Dereito de Familia require a máxima proximidade entre cliente e avogado. E iso lévanos a ter que asumir un número limitado de asuntos que garanta que os clientes poidan recibir un trato adecuado ao seu problema.

Non basta coñecer a materia, é necesario afrontar os problemas dos nosos clientes con obxectividade e independencia, trasladando unha visión clara ao cliente do seu situación e das mellores opcións para resolvelo.
En Fernández e Luaces cremos que o noso labor como avogados debe centrarse moi especialmente en adiantarnos aos problemas e para iso é preciso comprender a realidade dos nosos clientes. Moitas diferenzas no seo de familias e nas relacións de parella son debidas a unha falta de información, e ese esta falta de información a que carrexa situacións de desconfianza mutua.
É moi frecuente que nos atopemos con persoas cun descoñecemento total en temas centrais que afectan o seu matrimonios ou parella de feito. Son moitas persoas non se interesan por cuál é o seu réxime económico matrimonial máis adecuado ao seu caso ata que xorde o problema. Moitas veces o detonante dunha ruptura márcao unha cuestión patrimonial non resolta e que dinamita a confianza.
Tamén é habitual que non se saiba qué diferenzas prácticas hai entre unha parella de feito e un matrimonio en temas fiscais ou de cobertura social.
En Fernández e Luaces cremos por encima de todo nas persoas e nas familias e é por iso polo que entendemos que un correcto asesoramento evitaría moitos dos problemas que ocasionan rupturas e procedementos xudiciais con grave repercusión en familias enteiras.

Crises matrimoniais: separación e divorcio

Tramitamos divorcios e separacións tanto de mutuo acordo como contencioso. Ademais da competencia profesional que debe supoñerse a todo profesional que se involucra nesta rama do Dereito, resulta esencial para o cliente ter un fácil acceso ao seu avogado e ser escoitado nos seus problemas. A experiencia así dínolo e forma parte imprescindible do noso labor.

Ademais da parte persoal, toda ruptura entraña un problema económico para as partes e unha necesidade de regulala correctamente, tanto coas prestacións económicas que poidan derivarse como das liquidacións dos bens que tivesen en común.

PROCEDEMENTO DE INCAPACITACIÓN

Os procedementos de incapacitación supoñen unha solución para aqueles cuxos familiares ven limitados nas súas capacidades por diferentes motivos. É necesario coñecer cal vai ser a mellor forma de organizar as súas necesidades e suplir a súa falta de capacidade para todos ou determinados actos. As situacións deste tipo necesitan unha solucióń n áxil e inmediata para evitar perdas patrimoniais irreparables, xa sexa porque o incapaz dispoña dos seus bens irreflexivamente, xa sexa porque a súa vontade é mediatizada por persoas que pretenden obter unha vantaxe patrimonial á conta da súa vulnerabilidade.

NULIDADE CANÓNICA MATRIMONIAL

Na actualidade son moitas as persoas que consideran obter a nulidade canónica do seu matrimonio. A crenza xeral sobre un proceso longo e moi custoso adoita ser o motivo de rexeitamento desta opcióń n. En primeiro lugar, debe saber que as reformas operadas polo Papa Francisco fixeron que o procedemento sexa máis breve e áxil, conseguindo acurtar os trámites necesarios e, por conseguinte, a obtención da nulidade nun prazo moito máis breve.
Se noutras materias é necesaria unha formacióń concreta, no ámbito canónico moito mais. Para que un avogado poida asumir un procedemento de nulidade matrimonial é necesaria unha formacióń específica e unha autorización especial do Bispo ou Arcebispo. En Fernández e Luaces dispoñemos de formación especializada na materia, con experiencia que nos avala. As reformas operadas polo Papa Francisco supuxeron a gratuidade do procedemento, desterrando o falso mito de ser un procedemento excesivamente custos e reservado só para persoas con alto poder adquisitivo. Estes procedementos esixen a total confidencialidade e discreción do avogado debido a que, en moitos extremos, afectan a aspectos ligados á intimidade das persoas.

De igual maneira, as modificacións operadas no foro competente, é dicir, en canto ao lugar da presentacióń n da demanda, propiciaron a cercanía de o lugar onde debe tramitase o procedemento e, con iso, o abaratamento dos custos.
Non é necesario que ambas as partes esté n de acordo en pedir a nulidade; abonda con que unha delas queira pedila para que poida seguir adiante. A pesar de que se recomenda que ambas as partes acúdanse de forma activa no procedemento, o certo é non é imprescindible. Pode obterse a nulidade canó nica do matrimonio a pesar de que a outra parte opóñase ou nunca chegue a acudirse no procedemento.
A diferenza do divorcio ou da separacióń n acordada na xurisdicióń civil, a nulidade matrimonial canónica só pode ser declarada por unha serie de causas específicas, polo que é preciso contar cunha visión clara e realista da situación, así como unha planificación das probas para presentar.

PARELLA DE FEITO

A ruptura dunha parella de feito comporta necesariamente regular as relacións da parella cos fillos xurdidos da relación e as consecuencias económicas. As medidas paternofiliales marcan o futuro das relacións familiares e económicas entre as partes. O futuro benestar dos fillos das parellas de feito vén, en parte, marcado por un correcto acordo con vocación de futuro. Como regra xeral, as crises en parellas de feito con fillos fan necesario acudir a expedientes de medidas paternofiliales ben de mutuo acordo ou de forma contenciosa, se o acordo non é posible. Do mesmo xeito que no caso das crises matrimoniais o interés dos fillos menores e dos intereses contrapostos das partes deben ser obxecto dunha especial atención. A adquisición de bens durante a convivencia da parella comporta a necesidade de dividir o patrimonio común.

VIOLENCIA DOMÉSTICA E DE XÉNERO

Asumimos a defensa penal nos casos de procedementos xudiciais relativos a violencia doméstica e de xénero. A crecente preocupación da sociedade pola violencia sobre a muller e entre os membros da unidade familiar cristalizouse nunha lexislacióń penal que busca erradicalas. Desde o seu nacemento a principios deste século XXI vimos o seu evolución e asumido a defensa daqueles casos que nos expuxeron os nosos clientes desde todas as ópticas posibles.

PROCEDEMENTOS DE FILIACIÓN, PATERNIDADE E MATERNIDADE

Os procedementos de filiacióń, paternidade e maternidade son cada vez máis numerosos e englóbanse en supostos de reclamacióń ou impugnacióń da filiación.
As peculiaridades deste tipo de asuntos requiren unha formacióń específica xa que tan importante resulta coñecer o dereito para aplicar como unha impecable actuación en sede xudicial. Da mesma maneira a falta de adopción de medidas cautelares devén nun prexuízo económico difícil de emendar.
A experiencia en este ámbito levounos a atoparnos con asuntos levados deficientemente con erros que, a posteriori, non teñen solución, ou ben esixen un sobre custo económico para o cliente. A determinacióń n da proba necesaria así como todos os extremos relativos á proba biolóxica son cruciais.

Novidades en …