Seleccionar página

Na compravenda de inmobles é frecuente encargar a unha axencia inmobiliaria as xestións necesarias para conseguir un futuro comprador. Con leste o vendedor e a axencia deberían asinar un contrato de intermediación inmobiliaria.

É habitual que o contrato inclúa unha cláusula de pacto de exclusividade, pola cal a axencia inmobiliaria asegúrase que será a única que poida levar a cabo a venda, sen que o propietario poida encomendar ese labor a un terceiro.

Preguntámonos hoxe un suposto relativamente frecuente. Se un propietario pon en venda a súa vivenda e contrata os servizos dunha inmobiliaria asinando un contrato con exclusividade que sucede se finalmente a compra xestiónaa e realiza o vendedor? ten dereito a cobrar a inmobiliaria aínda cando fose o propietario da vivenda quen realizou a venda pola súa conta?

Neste caso hai que dicir que para que a axencia teña dereito a percibir honorarios pola súa actuación debe recollelo expresamente no contrato. É dicir, non bastará unha mera alusión a un pacto de exclusividade da venda senón que deberá contemplar expresamente que non afectará o seu dereito que o propietario formalice a venda de forma unilateral.

Se non existe dita mención expresa, os nosos Tribunais viñeron entendendo que a clausula de exclusividade, como limitadora das facultades propias do propietario, implica que a prohibición alcanza unicamente a terceiros alleos ao contrato e non ao propietario. Neste caso o vendedor podería en por si proceder á venda do seu inmoble, sen que por iso a axencia tivese dereito a indemnización algunha ou ao cobro dos seus honorarios, a condición de que, como é lóxico, o contrato de compravenda non se perfeccione grazas ás súas xestións ou se realice ás súas costas coa intención de non abonar a comisión.

A cuestión en todo caso debe ser atendida por un avogado especialista en Dereito Inmobiliario na medida en que poden existir outros condicionantes no contrato asinado. Así, poderiamos estar ante unha condición xeral da contratación non pactada expresamente polo que sería imprescindible analizar como se incorporou o pacto de exclusividade ao contrato.

Etiquetas: , , ,