Seleccionar página

Un dos problemas máis frecuentes ante o que se atopa unha comunidade de propietarios é a falta de pagamento por parte dalgún propietario dos gastos de comunidade. Moitas comunidades non contan con administrador de leiras ou ben se van dilatando as reclamacións ano tras ano. Nestes casos é frecuente que nos consulten que prazo ten unha comunidade para reclamar as cotas impagadas. Unha vez pasado o prazo entraría en xogo a prescrición e por tanto non cabería reclamar as cantidades.

Durante anos existiu unha discusión doctrinal e xurisprudencial relativa a se ás cotas comunitarias éralles de aplicación o artigo 1966.3º do Código Civil, que dispoñía que prescriben polo transcurso de 5 anos as accións para esixir o cumprimento de pagos que deben facerse por anos ou en prazos máis breves, ou en cambio éralle de aplicación o prazo de 15 anos do artigo 1964 do mesmo código para as accións que non teñen fixado termo especial

Neste sentido a Audiencia Provincial da Coruña pronunciouse reiteradamente por entender que resultaba aplicable o prazo de 15 anos, seguindo deste xeito a xurisprudencia maioritaria.

Esta discusión quedou resolta coa modificación do artigo 1964 do Código Civil a través da Lei 42/2015 do 5 de outubro, de reforma da Lei de Axuizamento Civil. Coa devandita reforma reduciuse de 15 a 5 anos o prazo xeral establecido para as accións persoais. De modo que a partir da entrada en vigor desta Lei disponse dun prazo de 5 anos desde o momento da emisión dos recibos, ordinarios e extraordinarios, con independencia de cando se aproba o orzamento ou a liquidación da débeda.

Agora ben que é o que pasa coas cotas impagadas de data anterior á reforma? Neste caso debemos de acudir á disposición Transitoria Quinta da Lei antes referenciada, a cal establece expresamente que o tempo de prescrición das accións persoais, que non teñan sinalado termo especial de prescrición, nacidas antes da data de entrada en vigor desta Lei, rexerase polo disposto no art. 1.939 do Código Civil. Este precepto, á súa vez, dispón que “a prescrición comezada antes da publicación deste código rexerase polas leis anteriores ao mesmo; pero se desde que for posto en observancia transcorrese todo o tempo nel esixido para a prescrición, fornecerá esta o seu efecto, aínda que polas devanditas leis anteriores requirísese maior lapso de tempo”.

Desta forma, haberá certas débedas ás que lles seguirá sendo de aplicación o prazo anterior de 15 anos previsto no art. 1.964 CC, outras ás que lle será de Aplicación da regra transitoria da Lei 42/2015, do 5 de outubro e débedas que lles serán de aplicación o prazo actual de 5 anos previsto no art. 1.964 CC.

Con todo, a complexidade da cuestión fai que sexa necesario analizar o caso concreto de cada comunidade afectada. Fernández e Luaces Avogados colaboramos tanto con administradores de leiras como con comunidades de propietarios na resolución deste e outros problemas.

Etiquetas: , , ,