Seleccionar página
Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O acceso ao portal de Fernández e Luaces e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos no mesmo comporta a aceptación das condicións previstas na presente Política de Privacidade. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos desde o portal de Fernández e Luaces

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS (L.O.P.D.):

FERNÁNDEZ E LUACES, S. C. P. cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade comercial.

FERNÁNDEZ E LUACES, S. C. P adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Cando sexa solicitada o enchemento dun formulario no que se recollan datos de carácter persoal, informarase o cliente ou usuario do destinatario da información, da finalidade para a cal se recollen os datos, da identidade e dirección do responsable do ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e portabilidad ao tratamento dos seus datos. Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa expresada finalidade, e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

Sendo a finalidade de cada un dos formularios:

  • CONTACTO  da web corporativa,: a finalidade é xestionar calquera consulta, queixa ou suxestión recibida

No caso de que os datos non sexan fornecidos directamente polo interesado, quen os facilite ha de cumprir as obrigacións relativas ao deber de información nos termos anteriormente expostos e obter cuantos consentimentos sexan necesarios para o tratamento por parte do responsable de ficheiro.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

A información persoal solicitada dos usuarios rexistrados é almacenada en bases de datos propiedade de FERNÁNDEZ E LUACES, S. C. P, que asume as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade e integridade da información de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose FERNÁNDEZ E LUACES, S. C. P., o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito para acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal fornecidos mediante comunicación escrita, acreditando debidamente a súa persoa mediante fotocopia do D. N.I. a FERNÁNDEZ E LUACES, S. C. P, indicando no sobre a referencia: “Protección de Datos”, na seguinte dirección: Rua Nicaragua 18 – 1º Izq. 15005 A Coruña (A Coruña).

Recomendámoslle que revise esta política frecuentemente para estar ao corrente do seu alcance e de calquera modificación que se poida levar a cabo.