Seleccionar página

Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

PROPIEDADE HORIZONTAL E ARRENDAMENTOS URBANOS

Se temos que dicir cal foi o groso de asuntos que asumimos en todos estes anos, mesmo desde o momento mesmo da fundación do Despacho en 1961 diriamos que é o dereito inmobiliario. En todo este tempo asesoramos, litigado e acompañado ao noso clientes en situacións que comprenden todas as fases posibles do chan. Desde o seu estado natural sen explotar, o seu paso ao uso agrícola, uso industrial coa implantación de parques eólicos, o paso a solares, a posterior construción de edificios de vivendas ou de uso non residencial, as situacións de indivisión e de propiedade horizontal e o cesamento das mesmas.

E dentro da vida dos inmobles asumimos as distintas situacións legais en que pode verse afectado, desde o arrendamento á venda, desde a expropiación á ocupación ilegal, desde as disputas sobre a propiedade do ben ao cesamento de situacións de copropiedade.

Propiedade horizontal

Contamos cun alto grao de especialización na resolución de problemas en Comunidades de Propietarios. Os nosos clientes son tanto particulares como Comunidades de Propietarios e Administracións de fincas. Existe nesta materia unha falta de profesionalización no sector e un alto grao de intrusismo por parte de persoas sen ningunha cualificación. Non é infrecuente ver a asesorías contables ou fiscais asesorar xuridicamente a unha Comunidade de Propietarios, o cal nos levou a enfrontarnos a situacións como:

  • Bloqueo de Comunidades derivado de impugnacións de acordos comunitarios por realizarse incorrectamente as Xuntas de Propietarios ou de conflitos persoais entre algúns veciños.
  • Situación de falta de fondos por mala administración.
  • Débedas de propietarios morosos que se acumulan durante anos por problemas fáciles de resolver co correcto asesoramento.
  • Obras comunitarias abandonadas pola empresa construtora tras percibir a maior parte do prezo e sen realizar practicamente ningún traballo.
  • Instalación ou renovación de ascensores que se demoran no tempo sen realizarse.
  • Firma de contratos sen contar cun asesoramento elemental. Neste punto é frecuente atoparnos con contratos de mantemento de ascensores con cláusulas gravemente prexudiciais para a Comunidade, contratos de obra por cantidades considerables sen garantías en canto ao prazo de execución ou que os pagos vaian condicionados á marcha dos traballos, etc.
  • Realización de obras sen solicitar subvencións municipais ou autonómicas ás cales se podería optar.

Tamén contamos con experiencia de asesoramento a promotores inmobiliarios en canto á constitución e posta en marcha de Comunidades de Propietarios. A experiencia no asesoramento no día a día a Comunidades e Promotores unida a levar centenares de procedementos xudiciais sobre esta materia, lévanos a buscar desde o primeiro momento non xa a solución ao problema, senón evitar que chegue a nacer.

ARRENDAMENTOS URBANOS

É frecuente que as familias enfoquen o seu aforro á compra dunha ou varias vivendas para o seu aluguer. Trátase dunha das formas historicamente máis comúns de aforro. A elección do inquilino e a redacción do contrato de arrendamento vólvense con iso dous puntos fundamentais para evitar que o que debe ser un medio para obter algunha rendibilidade polo esforzo de anos non se converta nun quebradizo de cabeza ou en perda de diñeiro. En Fernández e Luaces levamos o asesoramento de integral de inmobles arrendados tanto de particulares e pequenos aforradores como de empresas patrimoniais. Dentro do noso labor está tanto a redacción do contrato de acordo co pactado entre o interesado e o propietario, a actualización de rendas, a extinción do contrato e a súa resolución ben por falta de pagamento de rendas ou por calquera outro incumprimento contractual. Así mesmo, a especialización durante décadas nesta materia levounos a tratar coas diferentes situacións que poden expórselle ao propietario dun inmoble que decide poñelo en arrendamento. Desde a nosa experiencia atopámonos tamén cunha falta de coñecemento na realización de contratos a longo prazo correspondentes a locais ou naves onde os inquilinos xeralmente descoñecen boa parte dos seus dereitos e obrigacións.

Novidades en …