Seleccionar página

Son moitas as veces en que unha vítima dun accidente de tráfico acode ao noso despacho sen saber a relevancia que ten o feito de que o sinistro tivese lugar ao ir ou vir ao seu lugar de traballo.

Basta consultar os datos ofrecidos polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social para ver a importancia deste tipo de accidentes. En 2018 observouse un aumento do 5,00% dos accidentes con baixa respecto a 2017. Durante o ano pasado producíronse un total de 583.425 accidentes de traballo con baixa, dos cales 503.749 ocorreron durante a xornada laboral e 79.676 foron accidentes in itinere.

Que é o accidente in itinere e en que beneficia ao traballador que sexa así considerado?

Denomínase accidente in itinere​ ao accidente ocorrido ao traballador durante o desprazamento desde o seu domicilio ata o seu lugar de traballo, e viceversa. Ademais das posibles responsabilidades civís ou penais que poidan derivarse do accidente, o beneficio que supón para o traballador lesionado que sexa cualificado como in itinere é poder acceder ás distintas prestacións económicas que a lexislación laboral contempla. Estas prestacións compensan tanto as secuelas e tempo de baixa laboral como mesmo o falecemento do traballador.

Que requisitos deben darse para apreciar este tipo de accidente?

Segundo as resolucións que foron ditando o noso Tribunais, os seus requisitos son: En primeiro lugar, o dano sufrido polo traballador debe de ser como consecuencia directa ou indirecta do traballo. É dicir, se o seu emprego non esixise ese desprazamento, non sería vítima dun accidente ou doenza. Igualmente, o desprazamento debe ser ao iniciar ou finalizar o servizo e regreso ao domicilio sen que exista interrupción por motivos persoais; do mesmo xeito que debe producirse no traxecto habitual entre o seu domicilio e o lugar de traballo, o accidente debe concorrer en tempo inmediato ou próximo á hora de entrada ou saída do traballo; e debe producirse por medio dunha forma de transporte adecuada e que non implique unha situación de risco ou situación prohibida expresamente pola empresa.

Diferentes pronunciamentos xudiciais respecto diso

Aínda así, certas resolucións xudiciais han optado por considerar que este tipo de accidente tamén se produce non de camiño ao fogar, senón por exemplo de camiño ao restaurante no descanso entre unha xornada partida.

Así o entendeu por exemplo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia xa que se entende que o esencial, en tanto non rompa o nexo causal, non é “saír do domicilio” ou “volver ao domicilio”, senón “ir ao lugar de traballo” ou “volver do lugar de traballo”. ( TSJ Galicia Sala do social, sec. 1ª, S 12-5-2016, nº 2919/2016, rec. 3529/2015).

Ou, por exemplo, por acudir ao recoñecemento médico da empresa. Pois neste caso o Tribunal de Xustiza de Madrid entendeu que a consideración de accidente de traballo vén motivada por entender que a lesión foi con ocasión do traballo, aínda que non o sexa de maneira estrita como consecuencia do mesmo. ( TSJ Madrid Sala do social, sec. 4ª, S 4-3-2016, nº 203/2016, rec. 770/2015).

En Fernández e Luaces Avogados elaboramos un estudo pormenorizado da situación, avaliando cada caso concreto. Para o asesoramento integral dos nosos clientes dentro do ámbito laboral (despedimento, reclamación salarios, incapacidade, etc.) contamos con colaboradores especializados.