Seleccionar página

Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil supón a obrigación de responder pecuniariamente dos actos realizados persoalmente ou por outra persoa, indemnizando para o efecto os danos e prexuízos producidos a un terceiro. Iso pode derivar tanto do incumprimento de contratos como de danos producidos por simple culpa ou neglixencia.

Falamos de responsabilidade contractual cando se vulnera o convido nun contrato. Pola súa banda, a responsabilidade extracontractual presupón un dano, independentemente de calquera relación xurídica preexistente entre as partes, que ten a súa orixe nunha acción ou omisión que o causa, intervindo culpa ou neglixencia.

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ADMINISTRACIÓN

En ocasións a relacións que os cidadáns manteñen coa Administración non é todo o perfecta que debería ser. O mal funcionamento dos servizos públicos ocasiona prexuízos aos cidadáns que deben ser reparados. Así o consagra a nosa Constitución na súa art. 160.2 cando di que “Os particulares, nos termos establecidos pola lei, terán dereito a ser indemnizados por toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento dos servizos públicos”.
Unha caída dun peón nunha vía pública en mal estado, un accidente en autovía provocado polo seu deficiente mantemento, unha neglixencia médica ou danos xerados por obras públicas, son algúns exemplos de reclamacións por responsabilidade patrimonial. O someterse estas reclamacións ao dereito Administrativo, o cal posúe numerosas particularidades, fai que sexa necesario un correcto enfoque do problema á hora de presentar a reclamación inicial e formular os recursos a que houber lugar.
A nosa experiencia permítenos dar un bo asesoramento á hora de iniciar unha reclamación por responsabilidade patrimonial, estudando situacións similares xa resoltas polos nosos Tribunais, así como valorando as posibilidades de éxito tanto na vía administrativa como en vía xudicial.

ACCIDENTES LABORAIS

En España prodúcense anualmente máis de medio millón accidentes laborais que provocan a baixa do traballador. Desa cantidade, máis dun 80% ocorreron durante a xornada laboral, sendo o resto accidentes in itinere, segundo os datos do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Os sectores con maior índice de sinistralidade son os da Construción, e o do Transporte e Almacenamento. Para poder falar de accidente de traballo, este debe suceder durante a xornada laboral do traballador ou ben na traxectoria do traballo á súa casa ou viceversa.
Ademais da propia cobertura asistencial e de prestacións que a lexislación laboral brinda aos traballadores que sofren accidentes labores, poden derivarse outros tipos de reclamacións. Dependendo das causas que provocasen o accidente pode chegar a exporse unha reclamación en vía laboral por parte do traballador contra o empresario. Así mesmo, e tamén a instancias do propio traballador ou da Fiscalía, o accidente laboral pode dar lugar a unha vía penal pola posible comisión dun delito contra os dereitos dos traballadores.
O traballador que sofre un sinistro laboral debe contar por iso cun asesoramento global que lle permita dispoñer da información necesaria para coñecer a que prestacións pode acceder e se ten dereito a acceder a algún tipo de indemnización. Pola súa banda, o empresario debe coñecer que requisitos debe cumprir para non incorrer en responsabilidade.
En Fernández e Luaces elaboramos un estudo pormenorizado da situación, avaliando cada caso concreto. Para iso debemos contar en ocasións con distintos profesionais médicos para que os nosos clientes poidan recibir unha valoración externa e independente, así como con gabinetes periciais para a reconstrución de accidentes laborais. Así mesmo, para o asesoramento integral dos nosos clientes dentro do ámbito laboral (posible despedimento, reclamacións de salarios, solicitude de incapacidade ou cobro de calquera outra prestación) contamos con colaboradores especializados.

RECLAMACIÓNS DE CANTIDADE DERIVADAS DE CONTRATOS

A pesar da melloría económica que se está rexistrando en España, a taxa de morosidade segue sendo máis elevada que a dos países da nosa contorna. As débedas impagadas son un serio problema para profesionais autónomos, empresarios e particulares e pode chegar a comprometer seriamente a súa situación financeira.
A orixe das débedas pode provir de distintos tipos de contratos, desde a falta de pagamento de facturas por obras ou servizos a débedas por devolución de préstamos, etc.
Desde Fernández e Luaces poñemos á súa disposición todos os medios posibles para conseguir o cobro da débeda, desde a vía amigable á xudicial. Analizamos a reclamación tanto desde un punto de vista xurídico, como da posible solvencia do debedor para coñecer a viabilidade da reclamación para presentar. Con carácter previo á interposición dunha demanda, trátase de establecer unha negociación co debedor, así se realizan xestións para tratar de evitar a vía xudicial e así conseguir o cobro mediante acordo. No caso de que a reclamación extraxudicial non forneza efectos, procederemos a tratar de recuperar a cantidade debida mediante un procedemento xudicial específico para cada caso concreto e segundo estea documentada a débeda.

Pero o noso labor non finaliza coa obtención dunha sentenza favorable para o noso cliente. Resulta por desgraza relativamente frecuente que persoas ou empresas con sentenzas favorables atópense con que non poden recuperar o seu diñeiro nun primeiro momento. Son moitas as sentenzas favorables que non chegan a ser executadas ou ben que, tras un primeiro intento infrutuoso, queden esquecidas no arquivo dun despacho. En Fernández e Luaces realizamos revisións periódicas dos nosos expedientes en execución mantendo o procedemento vivo en todo momento, garantindo que o acredor poida cobrar a súa débeda no momento no que o debedor dispoña de medios económicos para o pago, aínda que iso prodúzase anos despois da sentenza.

DEFENSA DE VÍTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Un dos problemas que se atopan as vítimas de accidentes de tráfico é atopar un profesional que asuma o seu defensa nun momento da súa vida sumamente difícil. A vítima pasa por unha situación moi delicada pero xorde case de inmediato a pregunta; e agora que teño que facer?
Tras moitos anos de experiencia nesta materia atopámonos con que o que adoita buscar unha vítima é en primeiro lugar comprensión co difícil momento no que se atopa. Así mesmo, busca un asesoramento independente e especializado na materia, e sobre todo que se lle ofreza unha visión veraz e realista da súa situación, un asesoramento profesional e non condicionado a outro criterio que o do seu propio interese.
En Fernández e Luaces unicamente levamos a defensa das vítimas de accidentes de tráfico e nunca asumimos a defensa das compañías aseguradoras. Isto permítenos ter unha independencia absoluta e dános unha coherencia nas nosas formulacións ante os tribunais. A ninguén se lle escapa que resta toda credibilidade a un Avogado defender un argumento e o seu contrario ante un mesmo Xulgado segundo tóquelle ese día comparecer en defesa da vítima ou da aseguradora.
A problemática das vítimas de accidentes de tráfico pode ir desde lesións leves ou danos materiais de escasa contía a situacións de extrema gravidade que inclúen o falecemento ou graves lesións permanentes. Durante estes anos asumimos todas as situacións posibles en que se pode ver involucrada unha vítima dun accidente de tráfico, incluíndo procedementos certamente complexos. Esta complexidade pode derivar tanto polas dúbidas en canto ao alcance dos danos materiais ou persoais ou como pola propia dinámica do accidente. A fin de poder dar unha visión real e completa da situación é polo que debemos contar co apoio tanto de Enxeñeiros para a reconstrución do accidente e como de Médicos especialistas en valoración de dano corporal.
Xorde aquí o que cremos que é unha das nosas diferenzas e é que en todo momento o cliente ten información completa da súa situación, do que se pide e porqué pídese. Así mesmo, ofrecemos á vítima a información para que, se se nos expuxese un acordo, poida tomar a decisión libremente e con pleno coñecemento. Por desgraza en todos estes anos atopámonos con vítimas que veñen ao noso Despacho tras aceptar ofertas de indemnización que non comprenden, que se viron involucradas en procedementos xudiciais innecesarios que lle supuxeron un custo evitable ou que renunciaron a presentar reclamación por un atestado mal realizado.
Tras a reforma do Código penal pola Lei Orgánica 1/2015, do 30 de marzo, o lexislador deixou fóra da vía penal a responsabilidade nos accidentes de tráfico por imprudencia leve, que son a gran maioría, mesmo con lesións e falecementos. Isto lévanos a que actualmente se tramiten en vía civil a maior parte destes procedementos.
Aínda así, en ocasións, pode terminar un accidente de tráfico en vía penal como nos casos de alcoholemias ou condución temeraria. Isto lévanos a asumir a defensa dos nosos clientes tanto a vía penal como na vía civil. Tras a entrada en vigor da Lei 35/2015, do 22 de setembro, de reforma do sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación, implantouse para os danos persoais derivados de accidente de tráfico a necesidade de formular previamente á interposición de demanda a reclamación previa extraxudicial.

Esta reclamación é obrigatoria o que supón que a vítima ou prexudicado debe agora realizala á compañía aseguradora do causante do sinistro como requisito de para poder interpoñer no seu caso a correspondente demanda civil. Xorde por tanto a necesidade de contar cun correcto asesoramento desde o momento mesmo do accidente xa que unha incorrecta presentación da reclamación previa pode vincular fatalmente á vítima para o futuro da súa reclamación. Na actualidade contamos coa Plataforma de Reclamación de Seguros que nos permite aos Avogados a xestión automatizada das reclamacións de danos persoais derivados de accidentes de circulación dos nosos clientes. Con iso garántese que unha contorna segura de comunicacións coas aseguradoras á hora de presentar as reclamacións correspondentes. Desta forma podemos realizar de forma online comunicacións bidireccionales coas Entidades Aseguradoras axilizando as reclamacións dos seus clientes derivadas de danos persoais que sexan consecuencia de accidentes de circulación.

Novidades en …